Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Tekst jednolity

I. Wstęp

§1

Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta realizująca zadania administracyjno-finansowe wobec placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

II. Cele i zadania Zespołu

§2

Zespół prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół na drodze koncentracji czynności planowania, finansów, księgowości, płac, spraw socjalnych pracowników ZEAS-u oraz kontroli wewnętrznych.

§3

Podstawowymi zadaniami Zespołu są:

 1. prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
 2. prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 3. kontrola realizacji planów finansowych,
 4. ewidencja zaangażowania środków,
 5. obsługa kasowa i bankowa,
 6. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS i ZUS,
 7. sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych,
 8. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 11. opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,
 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
 13. rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.

III. Struktura i zakres działania Zespołu

§4

Zespół swą działalnością usługową w zakresie zadań wyszczególnionych w §3 obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

§5

Pracą Zespołu kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor dokonuje przydziału zadań, określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego ze swoich pracowników, którzy realizują zadania i czynności wynikające z ogólnych przepisów w tym zakresie, z dostosowaniem do warunków i potrzeb Zespołu.

§6

Dyrektor upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę szkół.

§7

Do zasadniczych obowiązków Dyrektora należy:

 1. sprawne i skuteczne kierowanie Zespołem, doskonalenie i unowocześnianie jego pracy,
 2. zapewnienie warunków możliwie najefektywniejszego (ilościowo i jakościowo) wykonawstwa świadczonych przez Zespół usług dla szkół,
 3. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, utrzymywanie stałych kontaktów służbowych z przełożonymi oraz dyrektorami szkół.

§8

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta.

§9

Zespół finansowany jest z rozdziału - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół budżetu Gminy i Miasta i jest jednostką budżetową.

§10

Zmiana Statutu wymaga formy jego przyjęcia.

§11

Statut obowiązuje z dniem nadania przez Radę Miejską w drodze odrębnej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Barbara  Pifczyk - Suchy, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 24 65, e-mail: zeas.dyr.czerwionka-leszczyny@wp.pl

Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.18
Data udostępnienia: 2008.03.18 07:47:56
Liczba odwiedzin strony: 2876 (ostatnie odwiedziny 2018.11.19 19:49:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny