Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Statut
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Powołany przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zwany w dalszej części "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową.

§2

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 36a.
 2. Ośrodek działa na terenie miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny.

§3

Ośrodek podlega Radzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a bezpośredni nadzór sprawuje Zarząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Rozdział II
Zakres działania Ośrodka

§4

 1. Programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 2. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla:
  1. klubów i związków sportowych,
  2. organizacji kultury fizycznej,
  3. innych organizacji społecznych i zawodowych,
  4. placówek oświatowych,
  5. osób indywidualnych.
 3. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka.
 4. Właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swojego działania.
 5. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz działalności pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ośrodka.

§5

Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej a mianowicie poprzez organizację obozów sportowych, zimowisk, kolonii wycieczek, wypoczynku po pracy itp. Na obiektach własnych i obcych.

Rozdział III
Władze Ośrodka

§6

Ośrodkiem kieruje dyrektor jednoosobowo, zarządzając mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§7

Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia w ramach umowy o pracę. Czynności w sprawach prawa pracy wobec dyrektora wykonuje Burmistrz Gminy i Miasta.

§8

 1. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor Ośrodka ustala wewnętrzną organizację Ośrodka.
 3. Cennik na usługi określa Rada Gminy i Miasta.

§9

Majątkiem i funduszami Ośrodka zarządza dyrektor.

§10

Ośrodek otrzymuje mienie gminy i miasta niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§11

Ośrodek jest jednostką budżetową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§12

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, zatwierdzanym na każdy rok kalendarzowy przez kierownika jednostki. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§13

Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§14

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2000 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alojzy Klasik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 88 42, e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2000.12.01
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 2294 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 05:00:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny